ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

VAN

 


Florida Adriana Elisabeth Smink

en

Johannes Adrianus Anthonius de Goeij

 


h.o.d.n.

 

 

Photoshop Plezier


Kerkdijk 118

3615 BJ Utrecht

 

 

 

inschrijving kamer van koophandel nr. 55437494

 


 

 

NOVEMBER 2011 

 

 

 

- 1 -

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Vennootschap Onder Firma genaamd Photoshop Plezier vof, ten behoeve van de hierna te noemen Photoshop Plezier (inschrijvingsnr. K.v.K. 55437494) en of diens rechtsopvolger aan derden gedaan, verder op alle door Photoshop Plezier in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Photoshop Plezier met derden aangegaan.

 


 

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

 


 

c. Indien de koper/opdrachtgever/abonnee inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Photoshop Plezier niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

 


 

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Photoshop Plezier te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever/abonnee, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

 


 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN 

 


 

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Photoshop Plezier gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

 


 

b. De door Photoshop Plezier in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

 

Photoshop Plezier is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 


 

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN 

 


 

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Photoshop Plezier, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

 


 

b. Alle met Photoshop Plezier gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Photoshop Plezier, dan wel doordat Photoshop Plezier met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Photoshop Plezier eerst, nadat en voor zover deze door Photoshop Plezier zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever/abonnee wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Photoshop Plezier gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever/abonnee niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever/abonnee wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Photoshop Plezier met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

 

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Photoshop Plezier overeenkomsten sluiten.

 


 

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Photoshop Plezier te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Photoshop Plezier hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Photoshop Plezier zou kunnen doen ontstaan.

 

- 2 -

 

ARTIKEL 3.2 OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever/abonnee zich daar terecht op beroept, zal Photoshop Plezier deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan ondergeschikt zijn. Zie BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type overeenkomsten.

 


 

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

 

a. Photoshop Plezier is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Photoshop Plezier dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

 b. Indien Photoshop Plezier wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro).

 


 

c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever/ abonnee jegens Photoshop Plezier niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

 

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Photoshop Plezier niet bindend.

 


 

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever/abonnee nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Photoshop Plezier, zal Photoshop Plezier in nader overleg treden met koper/opdrachtgever/abonnee.

 


 

d. Levering geschiedt af het bedrijf van Photoshop Plezier of een andere door Photoshop Plezier te bepalen plaats.

 


 

e. Wanneer door Photoshop Plezier, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever/abonnee te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever/abonnee.
Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever/abonnee. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever/abonnee gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Photoshop Plezier.

 


 

f. Indien de koper/opdrachtgever/abonnee niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Photoshop Plezier gerechtigd, na de koper/opdrachtgever/abonnee schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Photoshop Plezier tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

- 3 -

 

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

 

a. De keuze van het transportmiddel is aan Photoshop Plezier.

b. Het transport van de bij Photoshop Plezier bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever/abonnee. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

 


 

c. Alle bij Photoshop Plezier bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper/opdrachtgever/ abonnee retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever/abonnee. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever/abonnee aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

 


 

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van koper/opdrachtgever/abonnee.

 

Indien koper/opdrachtgever/abonnee ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Photoshop Plezier het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever/abonnee aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever/abonnee daarvan in kennis heeft gesteld.

 


 

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever/abonnee zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade
aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Photoshop Plezier, verklaart koper/opdrachtgever/abonnee de goederen
in goede staat te hebben ontvangen.

 


 

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

 

a. Voor iedere opdracht stelt Photoshop Plezier afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Photoshop Plezier te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Photoshop Plezier gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

 


 

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties,
met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

 


 

c. Photoshop Plezier is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

 


 

d. Photoshop Plezier behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

 

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Photoshop Plezier toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

 


 

a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

 


 


 


 

- 4 -

 

b. De leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuur-datum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Photoshop Plezier of op een door Photoshop Plezier aan te wijzen bank- of girorekening.

 


 

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Photoshop Plezier en koper/opdrachtgever/abonnee. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

 


 

ARTIKEL 9: RECLAMES

 

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Photoshop Plezier te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever/abonnee vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen.
Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

 b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Photoshop Plezier te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever/abonnee doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever/abonnee geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Photoshop Plezier van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloos-stelling uit te keren aan koper/opdrachtgever/abonnee, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever/abonnee om aan Photoshop Plezier het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Photoshop Plezier.

 


 

d. Photoshop Plezier is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever/abonnee op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Photoshop Plezier, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

 


 

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Photoshop Plezier worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

 


 


 


 


 


 


 


 

- 5 -

 

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

 

a. Photoshop Plezier heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever/abonnee in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Photoshop Plezier uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever/abonnee op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever/abonnee op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Photoshop Plezier toekomende rechten.

 

Photoshop Plezier heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever/abonnee sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Photoshop Plezier, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Photoshop Plezier op koper/opdrachtgever/abonnee zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

 


 

b. Indien koper/opdrachtgever/abonnee de door hem met Photoshop Plezier gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Photoshop Plezier eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever/abonnee, zulks naar keuze van Photoshop Plezier, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

 


 

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

 

Indien de betaling van de door Photoshop Plezier toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever/abonnee geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Photoshop Plezier, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever/abonnee over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Photoshop Plezier verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever/abonnee alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)

 


 

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

 

a. Zolang een koper/opdrachtgever/abonnee aan Photoshop Plezier geen volledige betaling van de door Photoshop Plezier aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever/abonnee komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Photoshop Plezier.

 


 

b. Indien een koper/opdrachtgever/abonnee enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Photoshop Plezier zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Photoshop Plezier zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Photoshop Plezier geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

 


 

c. Photoshop Plezier behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever/abonnee onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever/abonnee volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Photoshop Plezier heeft voldaan.

 


 

d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever/abonnee gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Photoshop Plezier het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

 

- 6 -

 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

 

a. Overmacht ontslaat Photoshop Plezier van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever/abonnee. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Photoshop Plezier, zoals: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Photoshop Plezier is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

 


 

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Photoshop Plezier gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Photoshop Plezier. Koper/opdrachtgever/abonnee zal van de ten deze door Photoshop Plezier genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

 


 

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

 

a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door Photoshop Plezier ten behoeve van koper/opdrachtgever/abonnee vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren Photoshop Plezier toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën van Photoshop Plezier is ten strengste verboden, tenzij Photoshop Plezier hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Photoshop Plezier ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

 

De audio- en visuele producten en of diensten, zoals filmpjes die Photoshop Plezier op haar website aanbiedt mogen enkel voor eigen gebruik in het kader van de regarderende cursus binnen de contractsduur gebruikt worden gedurende de tijd dat de abonnee/gebruiker inlogcontact heeft met de website van Photoshop Plezier.

 

De abonnee/gebruiker kan nimmer het eigendom van deze audio- en visuele producten in het kader van de met Photoshop Plezier bedoelde overeenkomsten verwerven.

 


 

b. Indien koper/opdrachtgever/abonnee zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Photoshop Plezier zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

 


 

Artikel 15: GARANTIES

 

a. Door Photoshop Plezier wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Photoshop Plezier schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever/abonnee van zijn verzoek in kennis is gesteld.

 


 

b. Wordt er door Photoshop Plezier wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Photoshop Plezier eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever/abonnee van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

 


 

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van Photoshop Plezier. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Photoshop Plezier.

 


 

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever/abonnee bij Photoshop Plezier of bij een door Photoshop Plezier hiervoor ingeschakelde derde.

 


 


- 7 -

 

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

 

Uitsluitend indien Photoshop Plezier dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever/abonnee heeft bevestigd, kunnen de door of namens Photoshop Plezier afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Photoshop Plezier aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Photoshop Plezier te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Photoshop Plezier evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever/abonnee gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever/abonnee. Photoshop Plezier behoeft koper/opdrachtgever/abonnee hierover niet vooraf in kennis te stellen.

 b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement 's-Gravenhage dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Photoshop Plezier.

 


 

c. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door Photoshop Plezier wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

 


 

SLOTBEPALING: 

 

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Photoshop Plezier samengesteld door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3. Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- 8 -